سوئیت در کاشان ممتاز|سوئیت کاشان جدید وتمیز|خانه مبله کاشان نوسازضدعفونی شده|آپارتمان مبله درکاشان|منزل مبله درکاشان جامع|اتاق در کاشان|اجاره سوئیت در کاشان|اقامت درکاشان|منزل درکاشان|مسافرخانه های کاشان|هتل آپارتمان های کاشان|

گلاب و عرقیجات

4683 بازدید

گلاب وعرقیجات

 

گلاب و عرقیجات محصول روستاهای اطراف کاشان که گل دارند

شامل  روستایی که در مسیر قمصر نیاسر بزرک و.. هستند

خواص گل محمدی

گونه خاصی از گل سرخ بوده و گیاهی درختچه ای، چند ساله متعلق به تیره گل سرخ است. بر اساس سنگواره های بدست آمده مربوط به 40 میلیون سال پیش گل سرخ از دوره سوم زمین شناسی روی زمین وجود داشته است و گونه های مختلف آن متناسب با شرایط اقلیمی شکل گرفته اند.

 

                                                                                                                              
 

 کشت گل سرخ درچین به7هزارسال پیش برمی گردد. امروزه برآورد می گرددکه دردنیااز 250گونه مختلف گل سرخ،بیش از3000رقم کولتیواروجوددارد. ازاین تعداد تنها 30 گونه معطرهستندو 3گونه آن ازنظراقتصادی امکان گلابگیری دارندکه مهمترین آن گونه گل محمدی است.

منشاء گل محمدی ایران است وگفته می شود بعدازحمله اسکندرمقدونی این گیاه ازایران به مقدونیه وبلغارستان رفته ودرآنجاکشت گردیده است.حضوراین گیاه دراروپای غربی به جنگلهای صلیبی سالهای1254تا1276بازمی گرددو "Robert de Brie”آنراازشام به اروپابردوبه همین دلیل دراروپاگل محمدی رابنام رز دمشقی می شناسند.

 
گل محمدی درایران معمولاًدرمناطق مرتفع وخشک کشت میگردد (ارتفاعات بین 2تا 3هزارمترازسطح دریا) واستانهای اصفهان(کاشان)،کرمان،کرمانشاه،فارس وآذربایجان شرقی ازتولیدکنندگان اصلی گل محمدی درکشورمیباشند. (یکی از ترانه های قدیمی و محبوب درکشور فرانسه بنام "رزهای اصفهان” است.)

گل محمدی ایران به دلیل آب وهوای خشک وسردمناطق مذکورمعمولاًفاقدآفات بوده ودرتولیدآن ازسموم وآفت کش استفاده نمیگرددوازاینرودارای کیفیت بسیارخوبی است.

 

تولیدگلاب

برای تولیداسانس گل محمدی وگلاب،لازم است چیدن گل ازحدودساعت شش صبح شروع وبه محض آغازگرم شدن هواقبل از ساعت هشت پایان یابدچراکه باگرم شدن هوا،گیاه(احتمالاً برای حفظ خوددرمقابل گرما)اسانس های معطرخودراآزادکرده ودر هوامنتشرمیسازد.لذاگل های چیده شده درروزازبازدهی اسانس بسیارنازلتری برخوردارند.گلهای چیده شده بایدبلافاصله به محل گلابگیری ویادستگاه اسانس گیری انتقال یابندچراکه باگذشت زمان فرآیندتخمیردرآن آغاز شده واین فرآیندموجب افزایش دماوتخریب بسیاری ازترکیبات لطیف این شاهکارطبیعت میگردد.

تولیدیک لیتراسانس گل محمدی نیازمنداستفاده ازچهارتن گلبرگ است وبه همین دلیل محصولی بسیارگرانبهاست. برای تولید هرلیترگلاب نیزمعمولاً یک کیلو گلبرگ استفاده می گردد ولی ممکن است گلاب رقیق تر بابهایی نازلترتولیدشود.

گونه هایی ازگل سرخ درترکیه ومراکش نیزکشت میگردند ولی ازنظرکیفی توان رقابت با گل محمدی ایران راندارند. درعوض گل محمدی تولیدبلغارستان که عمدتاًدردره کازانلیک(Kazanlik)ودرارتفاعات 300تا 500متری ازسطح دریاانجام می شودبیشترین سهم بازاراین فرآورده ارزشـمندراداراسـت.درجنوب فـرانسه نـیزنـوعی گـل سـرخ تـولـید مـیشـودکـه نام علمی آنRosa centifolia””است ودرمنطقه گراس(Grasse) پایتخت عطرسازی جهان کشت میگرددولی به دلیل نازل بودن بازدهی اسانس، کشت آن تدریجاًازبین رفته است.

 
 1. عرق گلاب کاشان: مقوی اعصاب و قلب-درد چشم وحرارت آنرا کم می کند-مفید برای پو ست

 2. عرق آویش خونین کاشان: ضد عفو نی کننده مجاری تنفسی-درمان سرفه-معالجه کرمک و انگل-درمان اخلاط

 3. عرق اسطو خودوس کاشان : تنگی نفس-درد مفاصل-معرق-درمان برونشیت مزمن-پائین آورنده تب-نیرو بخش

 4. عرق اکا لیپتوس کاشان : ضد عفونی کننده و تب بر-میکرب کش-قابض-ضد نزله وکم شدن قند ادرار

 5. عرق با بونه کاشان : رفع افسرد گی-آرامبخش-درمان عوارض گوارشی-تقویت مو-صغرابر

 6. عرق باد رنجبویه کاشان :بالا برنده فشار خون-خونساز-مقوی مغز-خواب آور-ضد تشنج-درمان طپش قلب وضعف حا فظه

 7. عرق برگ چنارکاشان : تب بر-ضد تنگی نفس-چاق کننده-برای رشه وامراض عصبی مفید است

 8. عرق برگ زیتو ن کاشان : پائین آورنده فشار خون-مقوی-قابض وتب بر-مدر-درمان نقرس

 9. عرق برگ گردو کاشان : پائین آورنده قند خون-درمان نقرس-ضد عفو نی کننده قوی-مفید برای بیماریهای جلدی

 10. عرق بید کاشان : تب بر-آرامبخش-مدر قوی-ضد تشنج و یرقان

 11. عرق بید مشک کاشان : تقویت کننده قلب و معده-ملین-آرامبخش و خو نساز-ضد سر درد و دردهای عضلانی

 12. عرق بو مادران کاشان: درمان ضعف عضله قلب-احساس گرفتگی ودرد در ناحیه قلب-ورم معده-اختلات قاعد گی-ضد انگل

 13. عرق بهار نارنج کاشان : تقویت قلب و اعصاب-ضد تشنج-آرامبخش-ضد هیستری-رفع افسردگی درمان بی خوابی-اختلات عصبی-رفع سکسکه

 14. عرق چهل گیاه کاشان: تقویت اعصاب و معده و قوای جنسی-تقویت عمومی-آرامبخش-مقوی مغز-خواب آور-ضد تشنج-مقوی قلب و اعصاب

 15. عرق خار خا سک کاشان: مدر قوی-رفع سنگ کلیه و مثانه-سنگ شکن-مفید برای سیاه سرفه-تورم پروستات

 16. عرق خار شتر کاشان: مدر-تصفیه خون-کبد-شتشو دهنده کلیه ها-مفید برای سنگ کلیه و مثانه-ضد سیاه سرفه و تب و لرز

 17. عرق دارچین کاشان : مسکن-ضد میکروب-ضد چربی خون-تنظیم خون

 18. عرق رازیانه کاشان : ازدیاد شیر مادران-رفع سنگ کلیه و مثانه-مدر-قائده آور-رفع سرفه-آسم-درد پهلو-قولنج

 19. عرق رزماری کاشان: ضد سیاه سرفه و سر گیجه-ضد یر قان-نارسائی اعمال کبد-نیرودهنده و مقوی معده-رفع زردی و تورم کبد

 20. عرق زنیان کاشان: ضد عفونی کننده قوی-ضد انگل-مقوی قوای جنسی-نیرو بخش-درمان لاغری شدید-درمان فلج اندامها-رعشه وامراض اعصاب

 21. عرق زیره کاشان: ضد چاقی-نیرودهنده و هضم کننده غذا-باد شکن-ازدیاد شیر مادران-رفع ناراحتیهای روده-شفای ضعف اعصاب

 22. عرق سنبل الطیب کاشان: مسکن -نیرو بخش-دردهای سینه و طپش قلب-ناراحتیهای عصبی و التهاب روده-رفع تشنج

 23. عرق سیر کاشان : پائین آورنده فشار خون و تنظیم کننده قند خون و چربی خون-ضد مسمو میت حاصله از نیکو تین سیگار و آلودگی هوا

 24. عرق شاتره کاشان : تصفیه کننده خون-صغرابر-ضد یرقان و خارش بدن-رفع نارسائی های کبدی-کم کننده غلظت و چسبند گی خون

 25. عرق شنبلیله کاشان: مفید برای بیماریهای قند-نیرو بخش اشخاص ضعیف-کا هش دهنده کلسترول-چاق کننده

 26. عرق شوید کاشان: پائین آورنده چربی و فشار خون-ضد اسید اوریک-باد شکن-مفید برای سنگ کلیه و مثانه

 27. عرق شیرین بیان کاشان : معالج زخم معده و اثنی عشر-مفید در امراض ریوی-درمان سرفه-ملین-رفع ترشی معده

 28. عرق طارونه کاشان: مسکن اعصاب-آرامبخش-خواب آور-درمان رماتیسم ودرد مفاصل

 29. عرق کاسنی کاشان: تب بر ورم مفاصل-ورم طحال-تقو یت پوست-ضد کلسترول-تصفیه خون-یرقان-ملین-تسکین حرارت خون

 30. عرق کاکوتی کاشان : مقوی معده-اشتها آور-دفع کننده سوء ها ضمه- ضد نفخ و قار چ-درد مفاصل و سیاتیک

 31. عرق کر فس کاشان : درمان رما تیسم-درد مفاصل-بواسیر-شستشوی کلیه و مثانه-سنگ شکن-مقوی معده-ضد چاقی

 32. عرق کیالک کاشان : درمان طپش قلب-تنظیم فشار و تصفیه خون-جلو گیری از سفت شدن رگها و عواقب کلسترول

 33. عرق کنگر کاشان: خواب آور-آرامبخش

 34. عرق گل گاو زبان کاشان : نشاط آور-مقوی-نیکو کننده رخسار-ضد عفو نی کننده دستگاه گوارش و تهوع-شادابی صورت

 35. عرق گزنه کاشان: پائین آورنده قند خون-خلط آور-رافع تنگ نفس-نیرو دهنده-ازدیاد شیر مادر-قاعده آور

 36. عرق گل ختمی کاشان : درمان آسم-برونشیت و گرفتگی صدا-نرم کننده پوست-ضد ناراحتی های عصبی و عضلانی- رفع التهاب مثانه

 37. عرق گشنیز کاشان: نیرو دهنده-ضد صرع-ضد تشنج-ضد کرم و باکتری در بیماریهای روده ای-باد شکن

 38. عرق مورد کاشان: تقو یت معده-رفع ورم روده-درمان اسهال-ضد خونریزی-قابض روده-تقویت موی سر

 39. عرق مخلصه کاشان: مقوی-ملین-نرم کننده-معرق-ضد سم-مفید برای ناراحتی های کمر و مفاصل عضلانی-تقو یت معده و جگر

 40. عرق نعناء کاشان: باد شکن-ضد تشنج-دل مالش-دل پیچه-رفع اسهال و استفراغ-ضدعفونی کننده-ضد نفخ-اشتها آور

 41. عرق نسترن کاشان: مدر-خلط آور-درمان سنگ کلیه-دیابت-بیماریهای کبدی

 42. عرق هل کاشان : نفخ شکم-سنگ کلیه و کیسه صفرا-درمان استفراغ-مصارف شیرین و شیرینی-عطر چای

 


دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه
(پیام رسان ایتا)